Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De Dienstverlener: Amstelveen Helpt, onderdeel van Digital Wizards B.V., gevestigd te Amstelveen, KVK-nummer 72416939, waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan.
De Bezoeker: Ieder persoon dat de website van Amstelveen Helpt betreedt.
Bedrijf/ Bedrijven: Iedere onderneming dat zijn producten aanbiedt op de website van de Dienstverlener.
Het Platform: Het gratis platform Amstelveen Helpt waarop Bezoekers verschillende weekaanbiedingen van winkels en horecazaken kunnen bekijken en boeken.
Website: De website www.amstelveenhelpt.nl waarop Bezoekers verschillende weekaanbiedingen van winkels en horecazaken kunnen bekijken en boeken.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die de website van de Dienstverlener gebruiken. Door gebruik te maken van de website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Artikel 3 Online aankopen

De Dienstverlener verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van Bedrijven met het bijbehorende menu. Wanneer een Bezoeker heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij het betreffende Bedrijf. De Dienstverlener is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de Bezoeker bestelde goederen tijdens en na de verzending. Ook voor potentiële klachten over de dienstverlening van het Bedrijf of de producten is de Dienstverlener niet aansprakelijk.

Artikel 4 Reviews door consumenten

Op de website van de Dienstverlener kunnen Gebruikers reviews geven over de kwaliteit van producten en de uitvoering van de bestelling door het Bedrijf. Aan de reviews van Gebruikers zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van Gebruikers op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een Bedrijf zou kunnen worden gemaakt. Alle reviews van Gebruikers worden eerst gemodereerd voordat deze op de website van de Dienstverlener komen.

Artikel 5 Account

Bij het aanmaken van een account (profielpagina) op de website van de Dienstverlener, garandeert het Bedrijf de juistheid en de compleetheid van de informatie op het account. Ook als er veranderingen zijn in het aanbod van het Bedrijf, dient deze de veranderingen door te geven via de website van de Dienstverlener.

Artikel 6 Gebruik van de website

Alle inhoud op de website en de website van de Dienstverlener mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u de website van de Dienstverlener wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, dient er contact opgenomen te worden met Dienstverlener. Ook is het verboden om geautomatiseerde systemen te gebruiken om grote getalen data van de website van de Dienstverlener op te vragen (zoals, maar niet gelimiteerd tot, ‘crawling’ en ‘screen scraping’). Indien deze regels toch worden overtreden, behoudt de Dienstverlener het recht om passende maatregelen te nemen waar het nodig acht.

Artikel 7 Foutieve informatie

De Dienstverlener toont producten van verschillende websites. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij een Bedrijf, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat het Bedrijf deze verandering niet tijdig doorgeeft aan de Dienstverlener.

De Dienstverlener houdt de wijzigingen van de Bedrijven zo goed mogelijk bij. De Dienstverlener is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de Bedrijven hebben aangebracht.

Artikel 8 Website Regels

Het is strikt verboden om deel te nemen aan activiteiten die het werken van de website van Dienstverlener kunnen verstoren of onderbreken. Dit omvat maar is niet beperkt tot: ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen. Bij het gebruik van deze website belooft u ook dat u geen schadelijke code zal verzenden naar de Dienstverlener. Schadelijke code omvat onder andere: ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ en ‘trap door devices’.

Artikel 9 Klachten

Indien de Gebruiker of een Bedrijf klachten heeft over de website van de Dienstverlener, kan dat gemeld worden via info@digitalwizards.nl of schriftelijk opgestuurd worden naar Digital Wizards B.V. ten name van Amstelveen Helpt (Digital Wizards), Stroombaan 4, 1181VX Amstelveen.

Artikel 10 (Intellectueel) Eigendom

Tenzij alle partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, etc.) op alle dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 11 Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.