Disclaimer

Amstelveen Helpt is onderdeel van Digital Wizards B.V.

  • Amstelveen Helpt heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Amstelveen Helpt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Amstelveen Helpt garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

  • De informatie op deze site kan op ieder door Amstelveen Helpt gewenst moment worden gewijzigd. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

  • Amstelveen Helpt kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Amstelveen Helpt garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

  • Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Amstelveen Helpt op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Amstelveen Helpt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Amstelveen Helpt de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

  • Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Amstelveen Helpt. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Amstelveen Helpt wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Disclaimer.

Bronnen Van Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Amstelveen Helpt geen invloed kan uitoefenen. Amstelveen Helpt draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Amstelveen Helpt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Amstelveen Helpt.